Chudoba a jej dopad na zdravie človeka

Čím ste chudobnejší, tým máte horšie zdravie. Čím máte menší majetok, tým kratšie budete žiť. Nie, to nie je vtip. Nízky sociálnoekonomický status sa spája s významným znížením očakávanej dĺžky života. Mal by byť považovaný za najvplyvnejší rizikový faktor predčasného úmrtia a chorobnosti.

Kapitola prvá: Dĺžka života

Tento názor podporuje aj celosvetová štúdia, ktorá skúmala až 1,7 milióna ľudí. Bola publikovaná vo významnom vedeckom časopise The Lancet v januári roku 2017.

V tejto štúdii sa porovnávali dáta z Francúzska, Veľkej Británie, Portugalska, Talianska, Austrálie, USA a Švajčiarska. Porovnával sa vplyv často prehliadaného rizikového faktora, ktorým je chudoba, na zdravie, spolu s ďalšími rizikovými faktormi. Za ďalšie rizikové faktory sa vybrali fyzická inaktivita, fajčenie, diabetes, vysoký krvný tlak, obezita a  príjem alkoholu.

Týchto šesť rizikových faktorov Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) vybrala do svojho globálneho plánu na prevenciu a kontrolu neprenosných civilizačných chorôb. Cieľom tohto plánu je do roku 2025 znížiť ich výskyt o 25%. WHO však v tomto pláne ignoruje socioekonomický faktor.

Spomínaná štúdia porovnávala výsledky z predchádzajúcich 48 štúdii. Na určenie socioekonomického statusu používala pracovný titul osôb. Vedci sa zamerali na predčasné úmrtia.

Výsledky výskumu?

Ľudia s nízkym socioekonomickým statusom mali o 46% väčšiu šancu že umrú predčasne ako bohatší ľudia, teda ešte pred 85. rokom života. Z celkového počtu ľudí v súbore malo nízky sociálnoekonomický status 41% mužov a 27% žien.

Ich status im znižoval dĺžku života o 2,1 roka. Je to porovnateľné napríklad s fyzickou inaktivitou, pri ktorej je to 2,4 roka. Doba bola nižšia v porovnaní s fajčiarmi (4,8 roka) a diabetikmi (3,9 roka), avšak omnoho vyššia ako u rizikových faktorov ako vysoký krvný tlak (1,6 roka), obezita (0,7 roka) a vysoká spotreba alkoholu (pol roka).

Kapitola druhá: Obezita

Vedci z Univerzity v Gothenburgu sa podieľali na európskom projekte pod záštitou WHO, ktorý zbiera údaje o výške a váhe detí vo veku od 7 do 9 rokov. Zistili zaujímavé spojitosti medzi obezitou a socioekonomickým statusom. Obezita alebo nadváha bola častejšie zistená u detí, ktoré žili na vidieku a u detí, ktorých rodičia mali nižší stupeň vzdelania.

Zistilo sa, že v priebehu rokov 2010 a 2013 sa spotreba sladených nápojov u detí, ktoré mali vzdelanejších rodičov znížila v porovnaní s deťmi, ktorých rodičia mali nízke vzdelanie. Konzumácia sladených nápojov a sladkostí ide ruka v ruke s obezitou.

15% detí neaktívnych väčšinu času

Štúdia ďalej poukázala na to, že väčšina detí pozerala TV alebo sedela za PC viac ako 2 hodiny denne. Až 15% detí bolo počas 4 hodín poobedného voľného času neaktívnych. Deti z mestských oblastí a deti rodičov s vyšším vzdelaním boli aktívnejšie a podieľali sa na športových aktivitách viac ako deti z dedinských oblasti.

Zarážajúce je zistenie, že za celých 5 rokov sa miera obezity u deti neznížila, ale pretrvala, a dokonca v niektorých prípadoch aj stúpla.

Kapitola tretia:  Naša budúcnosť

V časopise American Journal of Public Health bola publikovaná štúdia ktorá analyzovala zozbierané údaje z rôznych oblasti amerického štátu Virgínia od roku 1990 až do 2006. Štát Virgínia bol veľmi vhodným pre túto štúdiu, keďže v tejto krajine sú lokality, kde žijú najbohatší ľudia a zároveň také, kde sa sústreďuje veľká chudoba. Táto štúdia porovnávala spojenie medzi zdravým rodiny a mesačným príjmom v domácnosti.

Výsledky poukázali na to, že ľudia s nižším príjmom, majú vyššiu šancu zomrieť skôr a to vzhľadom na komunitu, v ktorej žijú a ich príjem. V oblastiach, kde sú domácnosti s vysokým príjmom, sú lepšie školy, je tam iné zlozenie menšín a lepšie podmienky pre zdravie.

Vo veľmi chudobných oblastiach je mnoho menšín, nízka vzdelanosť a deti majú veľmi zlé výsledky v škole. Zároveň v týchto oblastiach zaznamenali vyššiu predčasnú úmrtnosť v porovnaní s domácnosťami, ktoré mali vysoký príjem.

Záver: Keby bolo keby, boli by sme v nebi

Vlády všetkých krajín by tak mali akceptovať socioekonomický vplyv na zdravie človeka ako vplyvný faktor. Znižovanie chudoby, zlepšovanie vzdelávania, vytvorenie bezpečných domovov, škôl a pracovných prostredí, sú najdôležitejšie pre prekonanie socioekonomického nedostatku.

Vďaka tomu sa socioekonomický status môže zvyšovať, výsledkom čoho by mohol byť dlhý a dôstojný život pre každého. To by však musela vláda dlho vyplácať dôchodky a je otázne, či o to stojí.


Zdroje: Stringhini, Silvia, et al. „Socioeconomic status and the 25× 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1· 7 million men and women.The Lancet 389.10075 (2017): 1229-1237. Virginia Commonwealth University. „Socioeconomic stresses could lower life expectancy, researcher says.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 18 February 2010. University of Gothenburg. „Differences in obesity in children from different socioeconomic backgrounds.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 10 November 2014.